PARKOVACÍ PORIADOK

PARKOVISKA FRANK BIZNIS CENTRA

NA JUŽNEJ TRIEDE 48 V KOŠICIACH1. Adresa parkoviska: Južná trieda 48 v Košiciach, areál FRANK BIZNIS CENTRA

2. Prevádzkovateľ parkoviska:

FRANCK JT s.r.o.

Južná trieda 48, 040 01 Košice

IČO: 36795682

IČ DPH: SK 2022400072

zapísaná v OR okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.: 20005/V

3. Prevádzková doba: Pondelok – Nedeľa, 00.00 hod. - 24.00 hod.

4. Spoplatnená doba: Pondelok – Piatok, 07.00 hod. - 17.00 hod.

Prvých 60 minút parkovania zdarma

Základná tarifa parkovného: 1,00 Eur / každá začatá hodina

Podrobný cenník tvorí Prílohu č. 1 tohto Parkovacieho poriadku

Poplatok za stratu alebo poškodenie parkovacieho lístka: 20,- Eur

5. Vjazd a výjazd na parkovisko je monitorovaný 24 hodín kamerou. Záznam z kamier sa uchováva po dobu 1 týždňa.

6. Parkovisko je ohraničené na vstupe vstupnou a výstupnou rampou a je tvorené celou plochou areálu FRANK BIZNIS CENTRA ( parcely č. 2792/49, 2792/38, 2792/59, 2792/1, 2792/60, pre katastrálne územie Južné mesto ) (ďalej len „parkovisko“).

7. Parkovisko nie je strážené a prevádzkovateľ nezodpovedá za odcudzenie, zničenie, resp. poškodenie motorového vozidla treťou osobou. Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci ponechané v osobnom motorovom vozidle.

8. Je prísne zakázané parkovať vozidlo, resp. stáť s motorovým vozidlom v priestore pri vjazdových a výjazdových rampách z dôvodu blokovania plynulého vjazdu a výjazdu vozidiel na a z parkoviska FRANK BIZNIS CENTRA. Pri porušení tohto zákazu je prevádzkovateľ oprávnený odtiahnuť takto stojace vozidlo na náklady jeho vlastníka resp. držiteľa.I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PARKOVANIA


1.    Tento prevádzkový poriadok stanovuje podmienky užívania parkovacích miest zákazníkmi, určených na parkovanie osobných vozidiel, vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom parkoviska a medzi zákazníkom užívajúcim vyššie uvedené parkovisko.

2. Zákazníkom sa rozumie vlastník, držiteľ, resp. osoba riadiaca motorové vozidlo (vodič), ak nie je vlastníkom ani držiteľom tohto motorového vozidla. V prípade pochybností sa za zákazníka považuje vlastník resp. držiteľ motorového vozidla, pokiaľ sa nepreukáže iné.

3.    Užívať nechránené parkovacie miesto môže len zákazník, ktorý akceptuje tento prevádzkový poriadok a cenník, čím sa uzatvára dohoda o poskytovaní nechráneného parkovacieho miesta. Dohoda vzniká prevzatím parkovacieho lístka zákazníkom z vjazdového terminálu. Zákazník má právo na parkovanie ním riadeného osobného motorového vozidla bez prívesu na voľnom parkovacom mieste.

4. Parkovacie miesto je vyznačené parkovacie miesto ako aj nevyznačené parkovacie miesto, pokiaľ nie je na takomto mieste umiestnená zákazová značka Zákaz zastavenia.

5. Zákazník nemá právo parkovať na parkovacích miestach označených ako vyhradené pre konkrétnu právnickú alebo fyzickú osobu. V prípade porušenia tohto zákazu zákazníkom je prevádzkovateľ oprávnený naúčtovať zákazníkovi pokutu vo výške 50,- Eur jednorazovo ako aj nechať motorové vozidlo zákazníka odtiahnuť na jeho náklady.II. SYSTÉM PARKOVANIA


Vjazd vozidla:

1.    Každý vodič je povinný zastaviť vozidlo pred vjazdovou závorou.

2.    Náhodný vodič vchádza do parkoviska po zatlačení tlačidla na vjazdovom termináli určeného na výdaj parkovacieho lístka a následnom odobratí lístka. Výber lístka je podmienený indukčnou slučkou, ktorá detekuje prítomnosť vozidla.

3.    Vodič s platnou zmluvnou kartou vchádza do parkoviska priložením karty na čítacie miesto na termináli.

5.  Po vjazde vodič zaparkuje vozidlo na vybranom voľnom parkovacom mieste.
6.  Vodič, ktorý zanechá motorové vozidlo na parkovacom mieste je povinný zobrať si parkovací lístok so sebou.


Pobyt v parkovisku a validácia

Náhodný - krátkodobý vodič počas parkovania nosí parkovací lístok pri sebe. K tomu je vyzvaný informačnou tabuľou prípadne aj nápisom na lístku.


Platba za parkovné:

Vjazd osobných vozidiel - pre krátkodobých návštevníkov je prvých 60 minút od momentu vydania parkovacieho lístka z vjazdového terminálu zadarmo. Nad tento časový limit je každá začatá hodina t.j. 60 min., spoplatnená sumou 0,50 Eur. Parkovisko je spoplatnené od pondelka do piatka, 07.00 hod. až 17.00 hod.

Parkovné sa uhrádza v platobnom terminály, kde vodič zaplatí príslušnú hotovosť za dobu parkovania podľa cenníka, načítanom z parkovacieho lístka. Platobný terminál akceptuje mince v hodnote 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1,00 €, 2,00 € a bezkontaktné platobné karty VISA a Maestro, do sumy 20,- Eur bez potreby zadania PIN. Po zaplatení parkovného vodičom, platobný terminál vydá vodičovi výjazdový lístok, s ktorým možno odísť z parkoviska.


V prípade, že vodič osobného vozidla si je istý, že parkuje menej ako je spoplatnený čas parkovania, nemusí ísť k automatickej pokladni, ale môže priamo opustiť parkovisko vložením parkovacieho lístka do štrbiny na výjazdovom termináli.


Výjazd vozidla:

1.    Každý vodič je povinný zastaviť vozidlo pred výjazdovým terminálom.

2.    Vodič zastaví pred výjazdovou rampou a parkovací lístok vloží do štrbiny výjazdového terminálu, čím otvorí rampu.

3.    Vodič, ktorý zabudol zaplatiť parkovné a zistí to až pri výjazdovej rampe, nesmie odstaviť vozidlo na výjazde, ale musí opustiť so svojim motorovým vozidlo priestor pred výjazdovou rampou, zaplatiť poplatok v platobnej stanici a následne opustiť parkovisko.
4.    Vodič s platnou zmluvnou kartou vychádza z parkoviska priložením karty na čítacie miesto na termináli.

5.    Výjazdová závora sa zatvára automaticky po prejazde každého vozidla.Vjazd a výjazd vozidla počas neplatenej doby parkovania:


Vjazd vozidla:

1.    Každý vodič je povinný zastaviť vozidlo pred vjazdovou závorou.

2.    Náhodný vodič vchádza do parkoviska po zatlačení tlačidla na vjazdovom termináli určeného na výdaj parkovacieho lístka a následnom odobratí lístka. Výber lístka je podmienený indukčnou slučkou, ktorá detekuje prítomnosť vozidla.

3.    Vodič s platnou zmluvnou kartou vchádza do parkoviska priložením karty na čítacie miesto na termináli.

5.  Po vjazde vodič zaparkuje vozidlo na vybranom voľnom parkovacom mieste.
6.  Vodič, ktorý zanechá motorové vozidlo na parkovacom mieste je povinný zobrať si parkovací lístok so sebou.


Pobyt v parkovisku a validácia

Náhodný - krátkodobý vodič počas parkovania nosí parkovací lístok pri sebe. K tomu je vyzvaný informačnou tabuľou prípadne aj nápisom na lístku.

Výjazd vozidla:

1.    Každý vodič je povinný zastaviť vozidlo pred výjazdovým terminálom.

2.    Vodič zastaví pred výjazdovou rampou a parkovací lístok, ktorý mu bol vydaný pri vjazde, vloží do štrbiny výjazdového terminálu, čím otvorí rampu.

3.    Vodič s platnou zmluvnou kartou vychádza z parkoviska priložením karty na čítacie miesto na termináli.

4.    Výjazdová závora sa zatvára automaticky po prejazde každého vozidla.


III. PODMIENKY PARKOVANIA


1.    Na parkovisku je prevádzka upravená dopravným značením a zákazník je povinný dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 315/1996/Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2.    Rýchlosť jazdy na parkovisku je max. 10 km/hod.
3.    Ak vozidlo odstavené mimo parkovacích miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave, prevádzkovateľ parkoviska ho môže bezodkladne odviesť/odtiahnuť na náklady a riziko zákazníka.
4.    V prípade, že zákazník poruší tento prevádzkový poriadok podstatným spôsobom, má prevádzkovateľ právo na náklady zákazníka odtiahnuť vozidlo.
5.    Za účelom zabezpečenia splatnej finančnej pohľadávky voči zákazníkovi vzniknutej v súvislosti s parkovaním vozidla zákazníka (cena za parkovanie, náhrada nákladov vynaložených na odtiahnutie vozidla a pod.) patrí prevádzkovateľovi zádržné právo k parkovanému vozidlu zákazníka, a to i v prípade, že vozidlo nepatrí zákazníkovi, ale tretej osobe. Prevádzkovateľ v takomto prípade oboznámi zákazníka o zadržaní vozidla a o dôvodoch zadržania, pričom je oprávnený vlastnými prostriedkami zabrániť odjazdu vozidla. Zádržné právo zanikne uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky.
6.    Vozidlá, ktoré sú zaparkované na parkovisku musia byť v riadnom technickom stave a musia byť schválené k používaniu v prevádzke.
7.    Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a vozidiel zaparkovaných na parkovacích miestach. Zaparkované vozidlá nie sú strážené a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu počas parkovania.
8.    Na parkovisku je zakázané riadenie vozidiel osobami bez vodičského preukazu, ako i výučba jazdy.
9.    Zákazník je povinný starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na majetku prevádzkovateľa parkoviska.IV. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA


1.    Pri zaparkovaní vozidla, vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu do pohybu a parkovať iba na jednom parkovacom mieste.
2.    Dodržiavať všetky výstražné nápisy, dopravné značky a tento prevádzkový poriadok.
3.    Dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy.
4.    Pri pohybe na parkovisku každá osoba má povinnosť dbať o svoju bezpečnosť, nezdržiavať sa v blízkosti závor a ich pohyblivých častí.
5.    Dbať na zvýšenú ohľaduplnosť k chodcom a neohroziť ich bezpečnosť.
6.    Parkovacie miesto užívať len pre vozidlo v technicky prevádzkyschopnom stave a parkovať len na nechránenom parkovacom mieste.
7.    Udržiavať čistotu a poriadok.
8.    Rešpektovať dočasné obmedzenie užívania parkovacích priestorov z dôvodu čistenia a údržby parkoviska
9.    Starostlivo uschovať parkovací lístok. Zákazník nesie zodpovednosť sa stratu, poškodenie a zničenie parkovacieho lístka. V prípade straty alebo poškodenia parkovacieho lístka bude účtovaný poplatok vo výške 20,00 €.
10.    V prípade zistenia poruchy platobného terminálu túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi parkoviska v pracovnej dobe prostredníctvom intercomu umiestneného na automatickej pokladni alebo na tel. číslach + 421 917 333 004 alebo na +421 905 446 652. Porucha platobného terminálu neoprávňuje zákazníka parkovať zadarmo.V. NA PARKOVACOM MIESTE JE ZAKÁZANÉ:


1.    Nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle nevládnych ľudí, deti a živé zvieratá.
2.    Prespávať vo vozidlách.
3.    Nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľných miestach.
4.    Fajčenie a používanie otvoreného ohňa, taktiež zákaz manipulácie s horľavými látkami.
5.    Odkladanie a skladovanie predmetov všetkého druhu, obzvlášť predmetov z horľavých materiálov.
6.    Čerpanie PH do nádrží vozidiel, prevádzanie opráv, vymieňanie oleja, nabíjanie akumulátorov a vypúšťanie chladiacich kvapalín alebo umývanie vozidiel.
7.    Ponechanie motora v chode po dlhšiu dobu ako je potrebné, skúšanie motora.
8.    Parkovanie vozidiel s netesniacou nádržou alebo iným poškodením ohrozujúcim životné prostredie a bezpečnú prevádzku parkoviska, ako aj celkové parkovanie vozidiel, ktoré nie sú v riadnom technickom stave a vozidiel nespĺňajúcich technické predpisy.
9.    Umývať vozidlá alebo ich opravovať s výnimkou odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky.
10.    Parkovanie vozidiel v jazdných pruhoch pred vjazdmi a výjazdmi z parkovacích miest, vzhľadom k možnému narušeniu plynulosti prevádzky.
11.    Parkovanie motorových vozidiel s nasadenými snehovými reťazami na kolesách, poprípade s pneumatikami s hrotmi.
12.    Používanie zvukových znamení.
13.    Pohyb osôb na kolieskových korčuliach, skateboardoch a bicykloch.VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


1.    Prevádzkový poriadok sú povinní dodržiavať všetci užívatelia parkovacích miest na parkovisku.
2.    Je prísne zakázané manipulovať zo zariadeniami parkovacieho systému (vjazdový, výjazdový terminál, závory, platobné stanice, kamery a pod.) a zasahovať do ich častí.
3.    Prevádzkový poriadok parkoviska nadobúda účinnosť dňom 15.05.2017.
4.    Prevádzkový poriadok je zverejnený a umiestnený na platobnej stanici a taktiež aj na webovej stránke www.fbc.sk


PRÍLOHA Č. 1

K PARKOVACIEMU PORIADKU

PARKOVISKA FRANK BIZNIS CENTRACENNÍK PARKOVISKACENNÍK PRE VEREJNOSŤSpoplatnená doba je Pondelok až Piatok v čase od 07.00 hod. do 17.00 hod.

Prvých 60 minút parkovania za deň je zdarma.

Každá ďalšia začatá hodina parkovania je spoplatnená sumou 1,00 Eur.

Poplatok za stratu parkovacieho lístka je 20,- Eur.


CENNÍK PRE KLIENTOV FRANK BIZNIS CENTRA

určené len pre klientov FRANK BIZNIS CENTRAZa klienta FRANK BIZNIS CENTRA sa považuje právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, príp. nepodnikateľ, ktorý je v nájomnom resp. podnájomnom vzťahu s vlastníkom FRANK BIZNIS CENTRA Ing. Jurajom Tomčom, miesto podnikania Krompašská 40, 040 11 Košice, IČO: 41003828, DIČ: 1026710476, alebo so spoločnosťou FRANCK JT s.r.o., so sídlom Južná trieda 48 v Košiciach, IČO: 36795682, IČ DPH: SK 2022400072, zapísaná v OR okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.: 20005/V.Každý klient, resp. zamestnanec klienta, po preukázaní zamestnaneckého pomeru ku klientovi, je oprávnený zakúpiť si od prevádzkovateľa tzv. zamestnaneckú kartu. Zamestnanecká karta je platná jeden rok (365 dní), vydáva sa na konkrétnu ŠPZ a oprávňuje jej držiteľa k vjazdu na parkovisko, parkovaniu na parkovacom mieste po neobmedzený čas v rámci platnosti karty a následne výjazdu z parkoviska bez nutnosti vyberania si parkovacieho lístka z vjazdového terminálu a jeho prikladania k výjazdovému terminálu.

Prevádzkovateľ negarantuje držiteľovi zamestnaneckej parkovacej karty voľné parkovacie miesto.

Cena zamestnaneckej karty je 120,- Eur / rok (365 dní) s DPH.

V prípade straty zamestnaneckej karty má klient nárok na vydanie novej zamestnaneckej karty za poplatok 10,- EUR s DPH.

V prípade záujmu o kúpu parkovacieho miesta, kúpu výjazdových nálepiek, resp. kúpu parkovacích kariet pre dodávky klientov, kontaktujte prevádzkovateľa parkoviska.